ШЕРИГ АЛБАНЫНЫҢ АТ-АЛДАРЫ ЧЫЛДАН ЧЫЛЧЕ ӨЗҮП ОЛУРАР


ШЕРИГ АЛБАНЫНЫҢ АТ-АЛДАРЫ ЧЫЛДАН ЧЫЛЧЕ ӨЗҮП ОЛУРАР

2021 чылдың апрель төнчүзүнден тура Тыва РеспубликаданшеригжечаакелдирткеноолдарРоссияныңЧепсектигКүштериниңодурууннемередиптурарлар. Келдиртилге хемчеглери канчаар боттанып, шеригжеаъткарылгаканчаарчоруптурарының дугайында Тыва Республиканың шериг комиссары, курлавырда  полковник  Демир-оол Иван­ович Артына  бодунуң интервьюзунга чугаалап берген.

– Чылдың-на часкы, күскү үелерде назы четкен оолдарны шериг албан-хүлээлгезин күүседиринче келдиртири чаңчылчаан. Бо чылгы часкы келдиртилге апрель 1-де эгелээн болгай, мооң-биле холбаштыр чүнү чугаалап болур силер?

– Бо чазын  600 ажыг оолдар шеригже келдирткен. Эрткен чылгы часкы көргүзүглер-биле дөмей.

Россия ФедерациязыныңЧепсектигКүштериниңовур-хевириэкиталажеөскерилбишаанхевээр, шеригалбанныңат-алдарычылданчылчеөзүролурар.

Бирчылбилдиртпейнэртер. Аныяккижилергешеригалбан-хүлээлгезидээр­ге эр болупхевирлеттинериниңүези, шеригмергежилдичедипалыры база ёзулугшеригэш-өөрлүгболуру-дур. А бирчамдыктарынгашеригалбан-хүлээлгезидээргекедизиндебарып, бүгүназыныныңүүле-херээапаархүлээлгежеорук-тур. ШеригэртипкаапканоолдарКамгалаляамызының  дээдиөөредилгечерлеринчеконкурстандашкааркирерэргелиг, чок-ла болза, өөредилгечеринчедужаапкириптурда, өскелерденартыкшылдыгбайдалдыгболур.

Аныяк-чалыыоолдарныңшеригалбан-хүлээлгегехамаарылгазычылданчылчеөскерлиполурарынонзалапдемдеглээрапаар. Шеригсоондакерээ-биле ажылдапартып калган оолдархөй.

– 2020 чылдачүглебистиңчуртэвес, а бүдүнделегейчаакоронавирусинфекциязыныңхамчыынгатаваржып, бергеүелерничурттапэрткен. Шеригамыдыралгахамаарыштыралырга, база ындыг…

– Ийе, кончугшынынчугааладыңар. Мооңмурнундабилдинместурган COVID-19-туң халдавырышыңгыышеглелдигхемчеглерниалырыннегээн. Аңаадүүштүркыскахуусааныңдургузундашеригкомиссариаттарыныңажылынүндезини-биле эдечаартып, онуэпидемиологтугбайдалгачагырткан бис.

Бобергеүедекелдиртилгекомиссияларыколдуунданазы-харыулгадыберген, ынчалза-даашеригалбан-хүлээлгезинэртпээнхамаатыларныкыйгыртыптурган.

Кожууннарныңшеригкомиссариаттарынэргежокчугула медицина дерии-биле (маскалар, салаалыгхол-хаптары, бактерицидтигсайгылгааннар дезинфекция чүүлдери) хандырган. Ооңаңгыда, келгенкижилерниңэъдиниңизиинкирерэжикаксынга-ла хынаптурган бис. Чыылдачериниң, шеригкомиссариаттарыныңбүгүажылдакчыларын, шеригжечаакелдирткеноолдарны, шеригкезектеринденоларны ап келгентөлээлернитестээшкингекалбаа-биле  хааратуткан.  Чүглеболурчогуурхыналдаларныэрткенсоонда, хевирлеттингенкомандаларныаъткарыпчорудар. Шеригжечаакелдирткеноолдаргаоруккаажыглаархуудакамгалалдыңдериин  үлепбериптурган.

Албан-хүлээлгезинэрттирерчергечедипкелгенде, келдирткеннерийинеделяныңаңгылаашкынынкомандирлери-биле эртер. Оларныңудуур-чыдарчерин, чемненилгезин база өөредилгезинөскелерденаңгылапкаанболур. Үре-түңнелдиинбадыткаанбобүгүхемчеглеркелдиртилгеажылынчогуурхуусаадашынарлыгдоозарарганыберген. Эрткенчазынбохемчеглерничедиишкиннигботтандыргаш, онукүзүн база ажыгладывыс.

– Алдынганхемчеглерникөөрге, хамчыкүезиндекелдиртилгехемчег­леринорганизастаарынбирденбирээчоккабодапкаантурган-дыр. Бөгүнукшеглел-кызыгаарлаашкыннарнычоортууштуп, хамаатыларныбиеэгиамыдыралчедедирэгидиптурарболгай, ынчалза-дааайыылам-даачавырылбаанхевээр…

– Ийе, шынап-ла, айыылам-дааулугхевээр. Шеригжечаакелдирткеноолдарныңкадыкшылыбискетоомчачокэвес. Ынчангаш  маска, салаалыгхол-хаптаркедери, COVID-19-ка тестээшкин, өрээлдерниңдезинфекциязы, янзы-бүрүхыналдаларбиеэгихевээрартып калган.  Олбүгүхемчеглерхалдавырныңтараарынболдурбайн, эпидемиягаудурмооңмурнундадоктааттынганхемчеглерниңкомплекизиннемээрарганыбериптурар.

– Шеригжечоруптурароолдартарылгаэртербе?

– Ындыг эрге Россия Федерациязыныңхамаатыбүрүзүнде бар. Бирэвесшеригбаарынгачедирүедетарылгаэртпээнкижиболза, онушеригкезээнгеэки тура-биле эртип ап болур. Амбезин COVID-19-тан тарылгашеригалбанныгларныңортузундакидинтүлүкчоруптурар.

– Эрткенчылынамырэвесэпидемиологтугбайдалдакандыгкожууннаркелдиртилгеталазы-биле экиажылдааныл?

– Чер-черлердечагыргачерлери, келдиртилгекомиссияларынбаштаптурароларныңдаргаларыбочугулакүрүнесорулгаларыншиитпирлээрингеулугүлүг-хуузункиириптурарычугаажок. Оларныңбүгүталалыгдеткимчезиниңачызында, Төрээнчурттуңкелирөйгү  камгалакчыларынбелеткептурар. Кызыл, Таңды, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчиккожууннарга база Кызыл хоорайгакелдиртилгебагайэвесэрткен.

– ШеригжекелдирткеннерЧепсектигКүштергеальтернативтигхамаатыалбанныэртипболурбе? 

– Ийе, болбайн канчаар. Ындыгалбаншажын-чүдүлгезишеригхүлээлгези-биле чөрүжүптураркижилергетараар. Оларга  санитарлар белеткээр курстарга, ачы-буян чедирериниң эрге билиглерингеөөредилгекөрдүнген. Ооңсоондаоларны Россия ФедерациязыныңЧепсектигКүштериниңэмнелгеорганизацияларынчехуваар. 2021 чылда Тыва Республикадаальтернативтигхамаатыалбаныэртеркүзелдигхамаатыларчокболган.

– Келдиртилге 2021 чылдың апрель 1-де эгелээн болгай. Шеригжеоолдарныүдеп тура, оларгачүнүкүзээр-дирсилер?

– Чүнүң-даамурнунда, Төрээнчур­тунуңмурнунгахүлээлгезинаксеткилдигкүүседирин, акоруктукүзээр-дир мен. Оолдаралбан-хүлээлгезинэкиэртсиндээш, бистиңшериивистебүгү-летаарымчалыгбайдалдарнытургускан.

Тыва Республиканыңшеригкомиссариадыныңматериалдарындан А.ХЕРТЕК очулдурган.

 

Опубликовано: 08.06.21 16:42:00

Тип события: Новости