Шагаа


Февраль 24 2020 чылда. 10 шакта
Баруун - Хемчик кожуунун Эрги - Барлык сумузунун буянныг улуг назылыг иелернин дилээ биле бо чаларап олурар куске чылынын Шагаа будуузунде Чырыткылыг Далай-лама башкынын 34- дугаар Калачакра уезинде арамайлап айызап каан Эртинелерин сумувуска чонга бараалгадып айызын четирер дир.

Бистин эрага чедир III-векте тутунган Индияда ыдыктыг Махабоди субурганында олурар   Ыдыктыг Будда Бурган башкынын чоге-намчары( хеви ), IX- Богда Кэгээннин эктинге кедип чораан терлик-тонун, Ыдыктыг эрегезин чонга айыс четирип аары биле чалап экээр. Бо ыдыктыг  реликвияны  корген болгаш айыс-четирген кижи чеди картап бурган оранынга болгаш чеди картап КАЛАЧАКРА ооредиин алганы биле ден болур, оон биле картай ЫДЫКТЫГ эртинелер база  думбей-карангыны чанныктын херели чара шаап чырыдыпканы дег кучулуг  Алдын Алмаз-Судуру АЛДЫН ДОРЖУ - ЧОТПА судурунун айыс-кужун бээр,  бо бугуну Чырыткылыг XIV-Далай-Лама башкынын Калачакра ооредиинин уезинде арамайлап-диргизип каан, база ол ышкаш ыдыктыг Далай-лама башкынын арамайлап диргизип кааны АЛДЫН Ногаан-Дарийги бурганын чаларадып, эрте бурунгу Чырык денелге четкен башкыларнын иштинге чоруур РИНГЗЕЛДЕРИН экээр.....
        
          ОМ МА НИ ПАД МЕ ХУМ! 
Ол ышкаш аас-кежиктиг кижи бурузунге арыглаашкын ууле ховар таварылга дыр,  100- картап дыннаарынын орнунга чангыс картап коруп алыры буян дыр!!!.
Танды Тыванын чурээ Нояннар чурту Барыын -Хемчик кожуун сайзыразын , эрткен 100 чылда ышкаш шажын деннелинге чедир сайзыраар болзун!!! 
           Орг комитет

Опубликовано: 12.02.20 10:58:00

Тип события: Новости